صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > پیشکسوتان صنعت گاز > مصاحبه با پیشکسوتان تلاشگر  


نسخه چاپي

مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت طی سالهای متمادی فعالیت درخشان

گردآوری تاریخ شفاهی ٥٠ سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران به عنوان سندی برای آیندگان، یکی از دستاوردهای ....گردآوری تاریخ شفاهی ٥٠ سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران به عنوان سندی برای آیندگان، یکی از دستاوردهای پنجاهمین سال تاسیس شرکت محسوب می‌شود.
این کتاب با عنوان «گاز؛ انرژی پاک، با نیم قرن تلاش» که با حمایت بی شائبه مدیران شرکت ملی گاز ایران، بویژه معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت و اعضای هیأت مدیره، به همت مجید بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت و با همکاری موسسه هنری بهادر فیلم تهیه و تدوین شده است، مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت طی سالهای متمادی فعالیت درخشان آن را در خود جای داده، و سرشار از خاطرات شیرین و تلخ فعالیت و تجربه های مدیریتی فراوانی است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
در این بخش به مرور مصاحبه های چاپ شده در این کتاب جهت استفاده عموم همکاران و مخاطبان شرکت می پردازیم.
همچنین فایل الکترونیکی کامل کتاب نیز، از طریق لینک زیر قابل دریافت و بهره برداری است.

 


 


 

 

پیشگفتار کتاب

 

ايـران ‏از‏ نظـر ‏ذخايـر ‏گازی‏ سـرزمینی‏ اسـتثنائی‏ به‏ حسـاب‏ مـی‏ آيد‏ و‏ به‏ تنهايـی18 درصد‏ کل‏ ذخاير ‏گاز‏ی دنیا را‏ در‏ اختیاردارد.

 

شـرکت ‏ملـی ‏گاز ‏ايران در‏ سـال 1344 ‏در‏ زمینـه‏ صـدور ‏گاز‏ همـراه ‏بـه‏ روسـیه ‏و‏ صرفـاً‏ با‏ اجرای ‏يک‏ خـط ‏انتقـال ‏از ‏جنـوب ‏کشـور ‏بـه ‏آسـتارا ‏تاسـیس‏ گرديـد ‏و ‏بعـد ‏از ‏انقـلاب ‏بنا بـه ‏ضـرورت ‏نیـاز ‏کشـور ‏بـه ‏گاز ‏طبیعی ‏و ‏بـا ‏کشـف ‏منبـع‏ عظمیم ‏پـارس‏جنوبـی ‏به ‏مـرور ‏با‏ اجـرای ‏صدها ‏کیلومتر ‏شـبکه ‏و ‏انشـعاب‏ و‏اتصـال ‏کلیه ‏شـهرها‏ و ‏اکثـر‏ روسـتاها ‏و ‏صنايع‏ و‏ نیروگاه ‏هـا ‏بـه ‏گاز‏ بـه‏ يک‏ شـرکت ‏بـزرگ ‏تبديل‏ شـد.‏

 

اين ‏شـرکت ‏به ‏عنوان ‏بخـش ‏اصلـی ‏و‏ موتور ‏محرکـه ‏ی ‏اقتصـاد ‏کشـور ‏دارای ظرفیت ‏های‏ فروانی است  ‏کـه ‏به بهره ‏گیری ‏کامـل ‏و‏ درسـت ‏از ‏آن ‏هـا ‏می تواند ‏راهگشای ‏بسـیاری ‏از‏ مسـائل ‏باشـد ، ‏از ‏جلمـه‏ می توان ‏به افزایش ‏درآمـد ‏ارزی ‏برای ‏کشـور ‏از‏ طریق ‏صادرات گاز ‏و‏ همچنیـن ‏کمـک ‏بـه ‏صـادرات نفت ‏بـا‏ جايگزينـی ‏گاز ‏به ‏جـای ‏فـرآورده های ‏نفتی‏ و‏ تزريـق‏ به ‏چـاه ‏های ‏نفـت‏ و‏ ايجـاد ‏ظرفیت های جديـد ‏اقتصـادی ‏و ‏صنعتی ‏و ‏بسترسـازی‏ برای استفاده از ‏فنـاوری‏ و‏کسـب‏ تجربـه‏ مديريت‏ کلان‏ کشـور ‏نـام‏برد.

 

 

 

بـی‏ ترديـد ‏در ‏طـول ‏نیـم ‏قـرن ‏عمـر ‏شـرکت ‏گاز ‏منابـع ‏انسـانی ‏ارزشـمند ‏شـرکت ‏منشـا ‏و‏ محور ‏رشـد ‏اين ‏صنعـت‏ عظیم ‏بوده ‏و‏ هسـتند. ‏اکنـون، ‏شـروع ‏نیم ‏قـرن ‏دوم ‏حیات ‏شـرکت  گاز‏ مصادف ‏اسـت ‏بـا ‏تغییر ‏ماموريـت‏ شـرکت ‏ملـی ‏گاز و‏ ايـن ‏شـرکت ‏بايسـتی ‏خـود ‏را‏ برای ‏ماموريـت ‏مهمتر ‏کـه ‏همانا ‏مديريـت‏ تامین ‏گاز ‏کشـور ‏بـا ‏معیارهـای ‏امنیـت، ‏عرضه ‏و‏ کسـب ‏رضايت ‏مشـتريان‏ و‏تعهد ‏به‏حفـظ‏ محیط‏ زيسـت ‏از‏طریق ‏هماهنگی‏ زنجیـره‏ ارزش‏ صنعـت ‏گاز ‏بر‏ مبنای‏ محاسـبات‏ تجـاری‏ و ‏تحقـق ‏عملکـرد ‏برتـر ‏و ‏از‏ همه ‏مهمتر ‏مسئولیت اجتماعی شرکت آماده نماید. از سوی دیگر ورود به بازارهای جهانی با بهره گیری از موقعیت ژئوپولیتیکی کشور یکی دیگر از ماموریت های مهم شرکت ملی گاز می باشد.

 

بدیهی است برای اجرای ماموریت های فوق، تغییرات اساسی در ساخنتار شرکت نیز بایستی متناسب با شرایط به وجود آید.

 

برگزاری جشن پنجاه سالگی شرکت ملی گاز بهانه های بود تا با کسانی که در گذشته در این شرکت نقش اساسی داشته اند مصاحبه ای انجام گیرد و اینک خلاصه ی آن به صورت مکتوب در چهار فصل در اختیار شما قرار داده شده است تا با درک و شناخت از تجربه گذشتگان ، چراغی برای آنده در دست وجود داشته باشند.

 

ای آنکه پس از ما به تو مهلت دادند         یک چند تو را فرصت دولت دادند

 

خدمت زخلوص پیشه کن کاین ملت        ما را زپس خود خجالت دادند

 


 

موفق باشید

 

حمیدرضا عراقی

 


 

مقدمه کتاب

 


از سال 1286 میلادی که نخستین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید ، حجم زیادی از گازهای همراه به علت بعد مسافت بین منابع تولید و نقاط مصرف و بالا بودن هزینه سرمایه گذاری و پایین بودن مصرف که تنها محدود به مناطق جنوب می شد ، در سال 1344 شمسی طی قراردادی در مقابل احداث کارخانه ذوب آهن توسط شوروی سابق در ایران ، قرار شد گازهای همراه نفت پالایش و با خط لوله شوروی سابق منتقل شود.

 


 

مطالعات گسترده ای انجام و پروژه خط لوله سراسری اول موسوم   IGATI  به  اجرا و به بهره برداری رسید . به دلیل اینکه نیاز بود کلیه امور مرتبط با گاز توسط یک سازمان انجام شود ، شرکت ملی گاز ایران در اسفند ماه 1344 متول شد تا پاسخگوی مسئولیت  ها و اهداف بزرگ صنعت نفت در  آینده باشد . هم اکنون این شرکت یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است که به بخش بسیار بزرگی از اهداف خود رسیده است و با نیم قرن تجربه آماده برداشتن گام های بلندتری برای شکوفایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 


از آنجائیکه در پایان سال 1394 شرکت ملی گاز ایران وارد پنجاهمین سال تأسیس خود شد این ضرورت ایجاب می کرد تا تاریخ شفاهی پنجاه سال فعالیت این شرکت گردآوری شود تا به عنوان سندی برای آیندگان باقی بماند . برای رسیدن به این مقصود پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد تا اینکه در جلسات مکرر شورای مدیران شرکت به این جمع بندی رسیدیم که با 50 نفر از مدیران و پیشکسوتان این صنعت به گفتگو بپردازیم. کتاب پیش رو حاصل تلاش جمع زیادی از همکارانی است که به این مهم جامه عمل پوشانده اند .

 


 نخست کار پژوهش برای انتخاب افراد شاخص با وسواس زیاد و توسط نمایندگان بخش های مختلف عملیات ، گازرسانی ، منابع انسانی ، مهندسی و توسعه گاز آغاز و افراد برگزیده شدند ، در این مسیر ممکن است تنی چند از عزیزان از قلم افتاده باشند و یا برای پدید آورندگان این اثر به عللی توفیق حاصل نشد ، تا نقطه نظرات آنان در کتاب درج گردد ؛ اما در حد توان تلاش زیادی برای گفتگو با افراد شاخص و مؤثر در رویدادهای مهم پنجاه سال گذشته گاز انجام و در حدود شش ماه تلاش بی وقفه جلسات مختلفی برای نشست با ایشان برگزار شد.

 


ابتدا گفتگوهای همه میهمانان بصورت تصویری ثبت و ضبظ شد . در 62 جلسه با 62 تن از مدیران ، پیشکسوتان و مسئولین شرکت های مرتبط با شرکت ملی گاز ایران بیش از سه هزار دقیقه گفتگو انجام شد که پس از به رشته تحریر درآمدن و اصلاحات متعدد هم اکنون گزیده و پیش روی شماست  پس از مشورت های لازم و به علت حجم بالای مطالب ، قطور شدن کتاب و تکرار برخی موضوعات به این جمع بندی رسیدیم که محتوای بخش های غیر ضرور پالایش و بجای سوالات نیز از محتوای مطالب مطرح شده تیترهای مرتبط انتخاب شود بنابراین تیترهای برگزیده سده ، توسط گردآوردندگان کتاب به نگارش درآمده و میهمانان ارجمند دخل و تصرفی در آن نداشته اند پ. تجربیات ارزشمند مدیریتی ، تخصصی ، دانش نفی ، خاطرات تلخ وشیرین ، نقاط طلایی و نیز فراز و فرودهای صنعت گاز در بیان نخبگان این صنعت ، طی پنجاه سال گذشته ، هر یک بخشی از تاریخ شرکت ملی گاز ایران را به ثبت رسانده اند و این مجموعه گرانسنگ اکنون پیش روی خوانندگان گرامی است .

 


ذکر این نکته خالی از لطف نیست که انجام مصاحبه با مدیران و میهمانان محترم تا اسفند ماه 1394 انجام شده است و ممکن است در مقطع زمانی چاپ کتاب که در خرداد ماه سال 1395 خواهد ، برخی از ایشان به افتخار بازنشستگی نایل آمده و یا در مدیریت دیگری به جز آنچه در زمان مصاحبه بیان کرده اند مشغول ایفای وظیفه باشند .

 


پیش تر از همه مصاحبه شوندگان و مدیران ارجمند به دلیل اشتباهات ناخواسته ای که ممکن است د پیاده شدن مطالب ، تایپ و یا چینش مجدد آن به وجود آمده باشد عذرخواهی نموده و خواهشمندم موارد مد نظر را برای اصلاح در چاپ بعدی کتاب به روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ارسال فرمایند.
بدون شک بسیاری از همکاران و کارکنان محترم شرکت ملی گاز ایران نیز خاطرات بسیاری در طول دوران خدمت خود دارند که در صورت تمایل و مفید بودن برای ثبت در تاریخ شرکت از انتشار و چاپ آن در آینده استقبال می کنیم .

 


این مجموعه به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس شرکت ملی گاز ایران و با حمایت بی شایبه مدیران ارجمند شرکت ملی گاز ایران و به خصوص جناب آقای مهندس عراقی مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران و با همکاری موسسه هنری بهادر فیلم می باشد که از کلیه عزیزان قدردانی می نماییم.
کتاب " گاز ، انرژی پاک ، با نیم قرن تلاش " با پنجاه روایت را تقدیم می کنیم به کارکنان شریف شرکت ملی گاز ایران ، از گذشته ی دیروز تا طلوع فردای صنعت گاز.

 خدایا چنان کن سرانجام کار                               تو خشنود باشی و ما رستگار

 


 


                    مجید بوجارزاده

 


     رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

 


                  خرداد 1395

 

 


  • تاریخ درج خبر :
  • 1397/10/17 - ١١:١٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 3767